parodos logo 2007  |   2006  |   2005  |   2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
homemail
 

Organizatoriai:

Infobalt

Ekspozicijų centras

Pagrindinis rėmėjas:

Omnitel

Rėmėjai:

Ūkio ministerija

BMS verslui

Teltonika

Cisco

Informaciniai rėmėjai:

TV3

Žinių radijas

Respublikos leidiniai

Elektronika.lt

MobileMonday

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

 

Kviečiame visus dalyvauti tradiciniame konkurse, kuris vyks parodos "Infobalt'2008" metu (lapkričio 17-18 d. viešbutyje „Reval Hotel Lietuva“). Informacija apie visų konkurso dalyvių pateiktus produktus bus patalpinta ir į "Skaitmeninės Lietuvos" interneto puslapį bei CD.
Logo

Nuostatai

1.     Tikslai

Siekiant kuo geriau panaudoti kūrybinį bei intelektualinį Lietuvos potencialą, rūpinantis konkurencingumo ir eksporto augimu, būtina skatinti ne tik prekybą, bet ir paremtą moderniomis technologijomis gamybą, originalių, inovatyvių produktų sukūrimą bei jų įtvirtinimą vietinėje ir pasaulinėje rinkose, efektyviai panaudoti IRT (informacinių ir ryšių technologijos, elektronika) teikiamas galimybes, surinkti informaciją apie esamą padėtį, sudaryti gamintojams geresnes sąlygas panaudoti savo galimybes, kooperuotis, sukaupti patyrimą ir kt.

Siekdama šių tikslų asociacija „Infobalt“ organizuoja kasmetinį konkursą „Geriausias lietuviškas IRT produktas“, kurio esminis tikslas: surasti ir pažymėti geriausius lietuviškos kilmės produktus, turinčius perspektyvas tiek vidaus, tiek išorės rinkose, galinčius tapti pavyzdžiu kitiems gamintojams ar siekiantiems tokiais tapti, sudaryti tokiems produktams papildomas sėkmės galimybes.

2.     Dalyviai

Dalyvauti konkurse gali kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo:

 • būtina vertinimo metu pristatyti savo produktą vertinimo komisijai parodos „Infobalt‘2008“ metu lapkričio 17 d. viešbutyje „Reval Hotel Lietuva“;
 • pateikti pagal nuostatų 3 skyriaus „Produktai“ reikalavimus atitinkantį produktą konkursui;
 • įsipareigoti laikytis specialiųjų sąlygų pagal nuostatų 8 skyrių;
 • kiekvienam konkursui pristatomam produktui iki nustatyto laiko pateikti pilnai užpildytą paraišką (6 skyrius; priedas Nr.1)

2008 m. parodos „Infobalt‘2008“ dalyviams dalyvavimas konkurse nemokamas. Visi kiti iki konkurso pradžios turi būti sumokėję 100 Lt + PVM dalyvavimo mokestį.

3.     Produktai

Esminis reikalavimas konkursui pristatomam produktui – pakankamai ženklus Lietuvos kilmės intelektualaus pobūdžio indėlis. Atsižvelgiant į didelę produktų įvairovę, griežtai formalizuoti būtino lietuviško indėlio pobūdį bei apimtį neįmanoma. Preliminarus rekomendacinio pobūdžio sprendimas apie produkto tinkamumą konkursui priimamas remiantis gauta paraiška, galutinis – vertinimo komisijos.

Reikiama lietuviško indėlio apimtis priklauso ir nuo vertinimo kategorijos. Pvz. el.paslaugų atveju gali pakakti, kad paslaugos skirtos būtent Lietuvos gyventojams, o aparatinei įrangai būtinas pakankamai ženklus kūrybinio pobūdžio lietuviškos kilmės indėlis.

Produktai - praeitų metų konkurso nugalėtojai bei gavę specialiąsias nominacijas nepriimami. Dar ankstesnių konkursų nugalėtojai ir apdovanotieji specialiomis nominacijomis priimami, tik jei produktas yra iš esmės patobulintas.

Vienas pareiškėjas gali teikti vertinimui ne daugiau trijų produktų.

Už visus galimus autorių ir gretutinių teisių pažeidimus, susijusius su produkto dalyvavimu konkurse ir bet kokiomis iš dalyvavimo kylančiomis pasekmėmis, atsakingas tik ir tik paraiškos pateikėjas. Asociacija „Infobalt“ nėra niekaip atsakinga už tokio pobūdžio incidentus ir nėra atitinkamo ginčo ar teisinio nagrinėjimo pusė.

4.     Vertinimo kategorijos

Pateikiant paraišką, kiekvienas pateikiamas produktas turi būti pareiškėjo priskirtas vienai ir tik vienai iš šių kategorijų:

 • Aparatinė ir programinė IRT įranga - kompiuterių, telekomunikacijų bei elektronikos technika ar atskiri jos moduliai bei bendrojo vartojimo ir/ar specializuota programinė įranga;
 • Informacinė sistema – aparatinė-programinė-organizacinė sistema, skirta duomenų surinkimui, saugojimui, pateikimui, paieškai, apdorojimui, analizei;
 • El.paslauga – programinis-aparatinis-organizacinis kompleksas, įgalinantis teikti logiškai išbaigtą paslaugą elektroniniu būdu;
 • „Outsourcing“ paslauga – pilnai (organizaciniu, teisiniu, kvalifikaciniu ir kt. aspektais) paruošta IRT sektoriaus paslauga, skirta „Outsourcing‘ui“.

Jei kategorijoje pateikti mažiau nei 3 produktai arba tėra tik vienas pareiškėjas (nepriklausomai nuo jo pateiktų produktų skaičiaus), toje kategorijoje geriausias produktas nerenkamas. Tokiu atveju vertinimo metu komisija pasiūlo pareiškėjui pakeisti produkto vertinimo kategoriją į kitą (jei yra tinkama produktui alternatyva).

Visi, nepriklausomai nuo jų vertinimo kategorijos, pateikti konkursui produktai dalyvauja specialioje nominacijoje „Metų IRT produktas informacinei visuomenei“, kurios tikslas atrinkti lietuviškos kilmės IRT produktą, labiausiai įtakojantį kuo spartesnį informacinės (žinių) visuomenės sukūrimą.

5.     Paraiškų priėmimas

Paraiškos turi būti pilnai užpildytos ir atsiustos faksu Nr. +370 5 262 26 24 (ranka užpildytos nepriimamos) iki lapkričio 14 dienos imtinai. Papildomai kopija turi būti atsiųsta el.paštu: office (eta) infobalt.lt. Originali paraiška paimama pristatymo metu. Konkurso rengėjas, gavęs paraišką, gali pasiūlyti ją atsiimti, jei jo nuomone produktas nėra tinkamas konkursui. Šio pasiūlymo vykdymas nėra privalomas.

Į konkursantų sąrašą parodos „Infobalt 2008“ dalyviai nėra įtraukiami automatiškai, t.y. būtina pateikti paraišką konkursui.

Visiems, kurie nėra parodos „Infobalt‘2008“ dalyviai, pateikus paraišką reikia sumokėti 100Lt+PVM dalyvavimo mokestį į sąskaitą:

Asociacija INFOBALT, kodas 122361495
PVM mokėtojo kodas 223614917
UAB Sampo bankas, banko kodas 74000
a/s LT747400011230823814
Mokėjimo paskirtis: Geriausio 2008 m. IRT produkto konkurso mokestis

Jų pateiktas produktas įtraukiamas į konkursantų sąrašą tik gavus apmokėjimą.

Dalyvavimo mokestis negražinamas.

6.     Vertinimo procedūra

Produktų vertinimui sudaroma komisija iš nepriklausomų, kvalifikuotų ir turinčių patirtį ekspertų. Pareiškėjas turi būti pasirengęs viename iš parodos „Infobalt“ ar vienoje iš patalpų „Reval Hotel Lietuva“ teritorijoje lapkričio 17-18 dienomis, t.y. parodos metu pristatyti produktą (-us) komisijai. Orientacinis komisijos atvykimo laikas pareiškėjui pranešamas paraiškoje nurodytu kontaktinio asmens el.pašto adresu likus ne mažiau kaip parai iki numatomo komisijos atvykimo.

Pristatymui, kurio pobūdį ir turinį pasirenka pats pareiškėjas, skiriama 10 minučių. Komisija papildomiems klausimams gali savo nuožiūra skirti dar iki 10 min.

Esminiai kriterijai, kuriais remiasi vertinimo komisija (sarašas ne pagal kriterijų svorį): lietuviškumas, produkto vartojamosios vertės santykis su pilnais jo kaštais, marketingas, panaudotų (sukurtų) technologijų ir siekiamų tikslų atitikimas, jų naujumas ir paplitimas bei perspektyvumas. Atsižvelgiama ir į produkto teigiamą įtaką informacinių technologijų bei jomis pagrįsto verslo plėtrai bei populiarinimui Lietuvoje bei vertinimo kategorijos, kurioje dalyvauja produktas, ypatumus.

Geriausias produktas išrenkamas atviro balsavimo būdu, kiekvienam komisijos nariui turint vieną balsą.

Jei komisijos nuomone nėra nė vieno produkto, verto atitinkamos kategorijos nugalėtojo vardo – toje kategorijoje geriausias produktas nėra renkamas.

Komisija siekdama atžymėti jos nuomone ypatingus produktus, savo nuožiūra gali įsteigti papildomas nominacijas.

7.     Rezultatai

Konkurso rezultatai pranešami paskutinę parodos darbo dieną baigiamosios spaudos konferencijos metu. Laimėjusiems vertinimo kategorijose, bei gavusiems specialiąsias nominacijas produktams įteikiamas pažymėjimas ir suteikiama teisė naudoti „Geriausio lietuviško IRT produkto“ titulą bei logotipą.

Paaiškėjus aplinkybėms, darančioms esminę įtaką vertinimui (nusižengta paraiškos deklaracijai, komisijai pateikta klaidinanti informacija, neatitinkantys verslo etikos ir/ar teisės reikalavimų ir susiję su produktu-laimėtoju pareiškėjo veiksmai ir kt.), produktui skirta specialioji nominacija arba „Geriausio lietuviško IRT produkto“ titulas ir su tuo susijusios teisės, komisijos sprendimu gali būti anuliuoti, apie ką visuomenė informuojama specialu pranešimu spaudai. Analogiškas sprendimas gali būti priimtas komisijos, jei nėra laikomasi specialiųjų sąlygų (8 sk.). Tokiais atvejais paraiškos teikėjas praranda teisę dalyvauti artimiausiuose dviejuose „Geriausio lietuviško IRT produkto“ konkursuose.

8.    Specialiosios sąlygos nugalėtojams

Konkurso nugalėtojai bei apdovanotieji specialiosiomis nominacijomis, gavę diplomus, tuo pačiu gauna teisę naudotis „Geriausio lietuviško IRT produkto“ titulu ir logotipu, kuris yra asociacijos „Infobalt“ nuosavybė, šiomis sąlygomis:

 • Konkurse dalyvauja produktas, o ne paraiškos pateikėjas, todėl „Geriausio lietuviško IRT produkto“ logotipą ar tekstą „Geriausias lietuviškas IRT produktas“ bei jo darinius galima naudoti tik kartu su jį laimėjusio produkto pavadinimu (logotipu ir pan.). Turi būti akivaizdu, kad titulas ir/ar logotipas priskirtinas tik jį laimėjusiam produktui ir niekam kitam.
 • Informaciniuose blokuose (aprašymuose, pristatymuose ir pan.) „Geriausio lietuviško IRT produkto“ titulas turi būti patikslintas kategorijos, kurioje produktas laimėjo, arba specialios nominacijos pavadinimu. Jei esminę informacinio bloko dalį sudaro grafinė informacija, leistinas „Geriausio lietuviško IRT produkto“ logotipo panaudojimas be kategorijos ir/ar nominacijos pavadinimo.
 • Logotipą galima didinti arba mažinti tik išlaikant proporcijas, jokie spalvų pakeitimai negalimi. Juodai-baltai, bei pilkų pustonių spaudai naudojami atitinkami logotipo variantai.
 

Priedai

Paraiškos forma: http://www.infobalt.lt/docs/Geriausio_IRT_produkto_rinkimai_2008_Paraiska.doc

Atnaujinta: 2008-07-11

 
     
Asociacija "Infobalt": Akademijos g. 2-519/520, LT-08412 Vilnius. Tel.: (8-5) 2 622 623, faksas (8-5) 2 622 624, el. paštas: Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos